Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/7

此页尚未校对


承務郎慶元路治中張與紹次適倪清孫男五鏗鉞鎮錡鏞

女六長適倪詩次適陳聖廣次許適吳相孫餘尚㓜諸孤以

故葬緩大徳六年十一月某日始克窆于里之流光亭陳夫

人祔銘曰鶴以羸存龜不利走犇予與偕藏兮今復奚云昭

之熄潜之𫉬旣堅旣謐維兹幽宅

  呉君墓志銘

君諱榮字景榮吳氏饒徳興建節人建節之吳唐未逃黄巢

兵由歙徙美樓居號樓下吴家環樓下數里間至今祠所謂

吴尚書其逺祖也曽祖俊章祖次祐父應辰贈承務郎承務

公性冲静生二子長安行以詞賦中甲戌進士科調信州貴

溪尉次即君少警敏甚母劉夫人尤愛遂早授勞事以逸親

而縱其兄使專意文學家本儒儉自君為之懇殖日増綱紀