Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/8

此页尚未校对


日飭奉養日具迨扵晚年遂成髙門簮裳軒騶熈恬往來詩

書豆觴談𥬇辦集悠悠然令人忘死生之憾興廢之戚才乎

㦲樓下居皆毁改築栢水栢水者承務公本生家徐氏丘隴

所在也扵是君年高經營滋疲諸人質成徼施者四靣而至

然平居最急義伯姊難嫁傾其私装女甥無依鞠如巳息他

孤撫弱事聞無不為嘗自書一編述大意示子孫曰棟宇

不必華庇風雨足矣田園不必多了伏臘足矣賔客不可踈

在擇交聲名不可貪在立已施予不可吝在隨力此其施為

藴畜之可窺者也年七十六以大徳壬寅秋九月二十五日

卒于正寢卒之日人哀惜之娶康山許氏子男三長大本次

端本早世次建中為承務公本生家後女一適同邑蘇濤孫

男三長徳馨次徳昌次徳宏女三長適同邑張詔餘尚㓜𥘉