Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/91

此页尚未校对


古之隱人多枯苦簡薄安有美池苑臺榭如此圖所傳者盖

開元間官府就嵩洛佳處用公庫錢營飾以賜之又扵其中

聚學徒五百人非獨居長往之比也𦘕本通幅今改作十叚

不失元𦤺覽之令人精爽飛動

  題陳留𬽦公訓子詩後

大德辛丑夏余寓錢塘張檢校招歸其家池亭飲扵時隆暑

㑹者數客席端仇㢘訪微𥬇問是亭冝何名余名之曰淸風

㢘訪公大喜稱善因娓娓欵論移日酒散各别去不相聞然

心知其人中原故家君子也越四年留信州有妙年書生携

其祖雲軒仇先生訓子詩卷見示叩之即㢘訪公尊翁所作

嗟乎有是㦲詩三章皆有所指切而辭情温厚音韻閒適可

以優㳺起𤼵無急迫苛厲之氣想見其居家無言而令行不