Page:Sibu Congkan1406-趙孟頫-松雪齋文集-3-2.djvu/129

此页尚未校对


至元十六年詔立後衛親軍都⿰扌𭥍 -- 指揮司設使副簽事統選

兵萬人車駕𠩄至常従營白鴈口既成官有𪠘士有舎糗

粮有倉金鼓有樓器械有局交易有市凡軍中之政畢舉

營南迫信安河西臨滹沱白溝東與郎城蛤蜊港接越六

年當至元廿一年秋大霖雨眀年秋又雨群川澷流營居

水中士馬告病樞宻院以聞得𭥍移稍西扵是重作圎營

去卑就髙舎危即安衆心胥說不日成之士強馬蕃視昔

為雄由是開屯田千頃用其農𨻶以講武事無坐食倉廪(“㐭”換為“面”)

之弊而有古者寓兵於農之遺意焉中營為樓凡數十楹

懸金鼓以警士之視聴雄偉壮麗去地百尺憑髙逺望可

盡數十百里之外𡻕時椎牛釃酒髙㑹饗士三令而五申

之坐作進退無不如法自衛帥以下咸請名斯樓而記之