Page:Sibu Congkan1407-趙孟頫-松雪齋文集-3-3.djvu/59

此页尚未校对


出陪

乗輿入賛帷幄従征遼海侍廵𦍤漠刻期制勝恢我

王略

列聖嘉之寵錫便蕃施及𦒱妣顯𬒳

皇恩安靖有言果大其門魯郭之原維公之宅流慶後人

忠孝之澤芒芒来世尚視兹石

   元故将仕郎淮安路屯田打捕同提舉濮君墓志

   銘

皇元以仁治天下

列聖相承視民如傷一夫或飢由已飢之有能出粟以賑

輒予之以官其資之崇庳視粟之多寡著為令故雖有

水旱之灾而無捐瘠之民此尭湯之用心也大徳丁未𡻕