Page:Sibu Congkan1410-劉因-靜修先生文集-3-3.djvu/14

此页尚未校对


靜修先生文集卷之十六

 碑

   中順大夫彰德路緫管渾源孫公先塋碑銘

中統元年 今天子即位草昧一革古制寖復及至元

改元則建官立法幾於備矣獨御史臺未立於是今彰

德緫管孫公公亮慨然以爲言不報五年以言者益衆

始立之故首以公爲監察御史屢有所彈舉天子以硬

目之㝷出簽山東東西道提刑按察司事臺薦其所行

知大體遷山北遼東道副使旣而有今命焉子始識公

於鎭州於其言論風㫖巳得其所謂良御史者及其子

拱與子交則又得其出處之詳者如此然於其名位赫

著子孫蕃衍則疑其必有發之者而尚未及知也一日

公使拱持書抵子曰先公以末丗之孤裔𡚒然爲起家