Page:Sibu Congkan1410-劉因-靜修先生文集-3-3.djvu/71

此页尚未校对


而二𡖉皆生他雖或生亦不長息而死今𡖉而生者巳

翩然二鶴矣南州士大夫名以瑞鶴而請其說於子天

人天地之心也心固可以帥夫氣而物則氣之所爲也

故物有自我而變者而鶴何瑞之有焉苟我之積於中

而發於外者莫不藹然慈祥則彼物之浮沉於吾氣之

中者雖萬物失所而獨全其生雖氣𩔖暴悍而獨順其

性故猫有相乳者雞有哺狗者夫物固不得而自知之

也今何氏之鶴能有别復𡖉而育也在仲韞必有以使

之然者雖然自物而推之人自家而推之國吾之志所

得而帥吾之氣所得而育者二鶴而巳乎至元十六年

九月朔容城劉某記

   歸雲菴記

易有郷曰凌雲郷有道菴曰歸雲郷民劉用之所作也