Page:Sibu Congkan1410-劉因-靜修先生文集-3-3.djvu/82

此页尚未校对


說者而中山趙徴士才卿之集註近百家幾數萬言其

志亦勤而學亦愽矣陵川郝侍讀旣爲序之復因外舅

郭公請一言於予予謂經之出處意義則前人巳盡之

而其廣衍推稱則郝序又無遺者若兵家及養生家之

說予又未暇熟讀而悉知之特疑蔡氏中篇所引民可

使由之不可使知之之說若非正學之語而有害夫道

者豈蔡氏早年之說邪趙君必能攷夫此故書以問之

至元八年四月望日容城劉某書

   内經𩔖編序

近丗醫有易州張氏學其於書雖無所不攷然自漢而

下則惟以張機王叔和孫思邈錢乙爲得其傳其用藥

則本七方十劑而操縱之其爲法自非暴卒必先以養

胃氣爲本而不治病也識者以爲近古而東垣李明之