Page:Sibu Congkan1417-袁桷-淸容居士集-16-07.djvu/146

此页尚未校对


盛言捴戎非兼元帥不足以重鎮太傅察

其言有私便後雖移鎮而卒用常調官如

舊制焉大徳十一年嵗大饑浙東副帥

命属吏疾傳詣行省告變曰慶元接海

口僅數十里羣盗據島嶼出沒將入城剽

刼願速分行省軍往翦其窟穴緩則不可

治行省大驚將如議張公時為郎中丞相

謂公曰計安出公以調兵非所預丞相固

問則曰果有變帥府當印署白省副帥獨

遣非完議也召属吏問變奚自府有鎮守