Page:Sibu Congkan1417-袁桷-淸容居士集-16-07.djvu/157

此页尚未校对


舍以奉其舅姑茹氏沒于至元之十九年

登仕君沒于至大之四年大徳六年印傳

與其妻胡氏同入山拜墓顧瞻周迴蕪圮

日廣胡氏曰再世尊章有成妾獨不能少

效萬一聞佛氏有大報㤙而用其法名為

福源精舍命僧以居遂一以浮屠所需者

咸備具復買田若干命僧某首主㑭其弟

子相次以繼其所度僧非李氏不得入予

愕而有言曰吾里卿相什百各以功徳院

為請有以其田園與子孫共分析求利益