Page:Sibu Congkan1417-袁桷-淸容居士集-16-07.djvu/70

此页尚未校对


迎龍湫近接虹梁舉觴以落而懐牒巧訟

者各屏息以避有合夫道徳齊禮之義迺

相與歌曰

作之烝烝罔聞其聲養其髙明心清以寧

不卑其官惟後来是承

   吳江重建長橋記

震澤東受羣川汪洋巨浸至吳江尤廣衍

地為南北衝千㠶競發駛風怒濤舂擊噴

薄一失便利莫能制唐刺史王仲舒築石

堤以順牽挽宋慶曆八年邑宰李問始造