Page:Sibu Congkan1418-袁桷-淸容居士集-16-08.djvu/158

此页尚未校对


果有合乎泰定三年秋七月清容居士𡊮

桷序

   送薛景詢教授常熟序

㤗定元年吾里進士上南宫曰薛君景詢

程君時叔史君車父三人者皆故宦家所

居皆在城東志同道同聲聞同意其歴階

以陞比肩而袂接也未幾獨景詢下第于

時余編試 殿廬景詢不以咎而余獨恨

景詢之不果遭也

天子新即位推龍飛㤙授常熟教授以歸