Page:Sibu Congkan1419-袁桷-淸容居士集-16-09.djvu/138

此页尚未校对


州以大賚恩進封奉政大夫知宜興州驍

騎尉延祐七年郁授中順大夫知高郵府

至治三年授中憲大夫同知兩浙都轉運

鹽使司事泰㝎元年授亞中大夫僉江西

河東道肅政亷訪司事二年七月贈公中

憲大夫中書吏部侍郎騎都尉陳留郡伯

未幾郁改授慶元路緫管桷嘗以謂貴顯

之及於親必原於逺祖親榮矣而考其若

子之行事是猶望於後也自侍郎之無禄

亞中公四㦄要官桷略其治狀以侍郎之