Page:Sibu Congkan1419-袁桷-淸容居士集-16-09.djvu/62

此页尚未校对


罕公審察賢士擢工部侍郎日從丞相騎

具言江南弊事數百條丞相首肯之且命

治西京賈人積逋鉅萬得其實大徳八年

成宗召對賜侍宴𥫄衣十一年

成宗崩丞相受遺鎮遏嚴整獨命公掌諸

庫藏鍵鑰唯謹諸王㑹朝頒賚有等自公

品節纎粟毋敢譁丞相益器之遂陞尚書

至大元年

今上皇帝時爲皇太子以本部官見問今

何階官再拜謝不敢遂加正議大夫㑭稱