Page:Sibu Congkan1419-袁桷-淸容居士集-16-09.djvu/87

此页尚未校对


之侯諱英字彦臣滑州白馬縣人弱冠𥫄

叔父宥爵以宣武將軍知滑州立條教惇

孝讓㑹歲饑賦入莫能輸率其州民見

世祖于汴唘曰兵興值饑民即𨓱亡將使

此州為空城敢昩死請

世祖動色從其唘中綂元年蝗食桑蠶賦

病民獨建言約秋熟並取果逋負當以身

任後至秋悉如約以入滑𨽻大名逺三百

里粮餉轉輓不便侯請儲本州𠋫逺近

朝廷是其請方兵興時鎧甲糧餱率從豪