Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/104

此页尚未校对


君𠃔矣恬搴竒潄英求知者天卒韜智名

有年不脩莫究其成我銘孔哀以永厥聲

   将作監主簿蒋公墓誌銘

朝奉大夫将作監主簿蒋公諱曉字堯臣

淳祐七年進士以至元二十四年卒年七

十有一𦵏奉化州長夀鄉邵奥之麓曽祖

楩朝奉郎通判台州贈中奉大夫祖如愚

朝請郎通判隆興府贈太中大夫曽祖妣

張氏楊氏伍氏贈令人祖妣諸葛氏贈安

人贈淑人考嶠文林郎池州貴溪縣丞贈