Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/133

此页尚未校对


儒學正瀛慶元昌國州儒學正滸早夭女

二適山陰王墉富春張順可某年某月𦵏

葉水浮河原銘曰

金剛而氷清行之成也白𠔃不緇德之貞

也憤世嫉阿全粹精也謝彼戚施實蜻蛉

也銘以揭之歸蔵永寧也

   僉事范君墓誌銘

大德六年范君子誠爲平江路經歴于時

桷將之京師道吳其郡大夫疑忌事多不

決范君抱牘堂上㝎可否大夫頷領不復