Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/16

此页尚未校对


元后成𤣥功鋋戈誕指中州從麏驚鼠竄

耄與童土金石木獸草工各飭攸職程作

供徙彼儒族漸勁雄敹甲奉貢朝紫宫語

言清琅纊耳聰指掌代對剖臆胸天府赤

縣更選庸貴瘖獷伏氓顒顒游刃不缺至

理通大椿靈根壤墳豐美蔭蔽芾宏閥崇

鑱銘堅珉德彌隆

   將仕佐郎信州路儒學教授陳君

   墓誌銘

大德丁未余供奉翰林與廣信陳志仲游