Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/180

此页尚未校对


事其舅姑以夀終至元十三年詔考郡縣

孝節扵是河北道提刑按察司審盧婦事

不誣州達于禮部復除其家而廷信始仕

江南調泉州晉江尉辟福建行省掾又掾

江西叙遷為鄞縣丞復掾江浙未幾以才

佐海道漕府陳不便事就領金符為温台

千户嵗運粟視往嵗數三倍而夫人皆見

之廷信為鄞丞余時里居見其䖏事精覈

剔植蠧利官長不能出私語上府陳白伉

直無隠嘗曰吾盧氏世為吏刻峭文致非