Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/211

此页尚未校对


席後㳺浄慈訪禮禪師以古徳語叩辯禪

語瞬息眩晃意師𭰖名相為可惑師徐曰

三觀之旨不外乎是禮謝曰其歸振汝宗

集慶寺成朝命選主席班從者亦皆精良

晦法師主上竺任可否師預是選講大𣵀

槃經聽者雲集師懸辯提機整暢理得然

卒師頑空上竺不能强也主禪恵擇陽報

國藥師治平户屨日接别為堂以䖏篝燈

星列咸曰是宜繼四眀矣嵗既久卒以輿

論主延慶至元二十六年寺延燬茇舎草