Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/89

此页尚未校对


生服其勤勞俾弟悉意問學聚書延師靡

宻叢雜一不使亂意弟則曰匪我之能維

吾兄之成其事父承接意指日侍食俟可

否或卻食即不敢食懷甘割鮮斥幼者避

席以立佐治湯液時其寒燠卒能以上夀

終既除喪謹上冡禮脩誠厲行分寸不使

越繩墨鄉閭尊之昭文學士張公孔孫集

賢學士劉公愻曰吾徒不能以卓行薦諸

朝是誠有愧年七十有一卒於元貞二年

正月七日𦵏某鄉娶張氏子四良弼良輔