Page:Sibu Congkan1421-袁桷-淸容居士集-16-11.djvu/131

此页尚未校对


史宗誠無噍類矣縱得生旦夕兵復至亦

决死均死死以全史児誠不恨嫗見身死

為吾出腰中金告児使速走湏㬰兵果執

母謝以實亡金遂遇害翼日嫗語于鄰告

史氏児児年甫十三從草野得尸如其言

窆以歸且亟圖其象識曰史光母年五十

有四嘉熙二年十月二十有七日申時死

兵難児遂東南来占籍湖州刻意自奮以

右科為浙東兵馬鈐轄鈐轄生子圭文嘉

定儒學教授嘉定生子台孫某台孫儒術