Page:Sibu Congkan1421-袁桷-淸容居士集-16-11.djvu/50

此页尚未校对


偕行公薨以五月丙辰訃至𤣥徳晝夜哭

不絶泣且曰全節不天疾驅以歸願述先

公之行以聲其哀桷謝曰述徳叙行宜在

門人佐吏敢辤則又曰猶子善辱與子游

其何辤謹按𤣥徳真人㓜慕老子道年二

十從大宗師開府張公入 朝奉祠宮間

嵗告歸省

成宗皇帝憫許之大徳八年公與夫人夀

七十

上賜公上尊加帛俾乗傳以歸大徳十一