Page:Sibu Congkan1421-袁桷-淸容居士集-16-11.djvu/69

此页尚未校对


問賈相悉偵知之迺命主管華州雲臺觀

咸淳壬申遷通判建康府公閱事敏决老

吏不敢詒慮獄句容有偽楮連坐二百餘

人悉出之㝎議止誅其首帥趙溍貴騃不

親庶務僚属上府謁不得入率用紫袋取

畫諾公坐賔次命吏白帥今邊事益急惡

少年掠奪市上將驕不習兵非紫袋可奉

行帥聞即延入閤出遜語且曰將循視沿

江諸屯壘苟可安便者毋忌也甲戌冬十

有二月帥行郡中大驚争移徙出郭而村