Page:Sibu Congkan1422-袁桷-淸容居士集-16-12.djvu/8

此页尚未校对


   閤皁山萬夀崇真宫加大崇真萬

   夀宫詔

朕慨慕希夷式瞻殊勝蜿蜒磅礴之所兹

神必靈虚静恬惔之徒其用彌廣睠彼僊

翁之化境曰惟江右之名區歴年滋多嗣

教不墜形而下者謂之地兹實景山神而

明之存乎人載加美號承天之大與國

   試進士䇿問延祐五年月六日進

制曰盖聞昔之聖人垂衣裳以成無為之