Page:Sibu Congkan1424-袁桷-淸容居士集-16-14.djvu/86

此页尚未校对


於春秋者焉豈聖言宏逺匪常人所可擬

其彷彿邪自荀悦倣左氏傳為漢紀體製

稍為近古扵是袁宏孫盛之徒並為編年

之書而學者或忽而不習終不若子長史

記盛行于世司馬公編資治通鑑造端於

周威烈王二十三年繫年叙事歴漢唐以

終五代勒成一家之言淵乎博哉此近代

所未有也其亦得聖人之意否乎我 國

家隆平百年功成治㝎禮樂方興纂述萬

世之鴻規敷闡無窮之丕績吾儒之事也