Page:Sibu Congkan1424-袁桷-淸容居士集-16-14.djvu/87

此页尚未校对


故樂與諸君子討論之諸君子游心載籍

聞見滋廣其於書春秋之所始終史記通

鑑之所以製作必詳䆒而明辯之矣願聞

其説

   江浙郷試䇿問泰定三年

用賢之道治天下國家先務也人才之賢

否本乎心術之邪正邪正者義利公私之

辨君子小人之所由以分古之時宜無有

黷貨而鬻獄者然伊訓曰其刑墨先儒謂

貪以敗官之刑也吕刑論五過之疵亦曰