Page:Sibu Congkan1425-袁桷-淸容居士集-16-15.djvu/124

此页尚未校对


清容居士集卷第四十七

 題跋

   題唐玉真公主六甲經

靈飛六甲經一卷唐開元間書當時名能

書者莫若李泰和徐季海然皆變習行體

獨鍾紹亰守鍾王舊法余嘗見愛州刺史

碑黄庭經無毫髮違越至開元間從貶所

入朝一時字畫皆出其手此卷沉著遒正

知非經生輩可到審定為紹亰無疑昌隆

公主睿宗第九女景雲元年入道改封玉