Page:Sibu Congkan1425-袁桷-淸容居士集-16-15.djvu/138

此页尚未校对


元章始變其法超規越矩雖有生氣而筆

法悉絶矣昔人嘗言程李御兵各善其用

學程之道猶魯男子也君謨盖深知此唐

人雙鉤多横搨執筆尊謹懼其妄出胸臆

也今觀汶嶺帖較唐文皇棗木本益足取

延祐五年六月㑹稽𡊮桷書

   祕閣續帖劉無言雙鉤開皇蘭亭

元祐間詔以秘閣舊蹟淳化所未臨摹者

命劉燾無言董其事為續帖十卷至建中

靖國畢工後大觀間蔡亰復增臨十卷去