Page:Sibu Congkan1426-袁桷-淸容居士集-16-16.djvu/136

此页尚未校对


趙公小楷妙天下是盖脫其形佀而師其

神俊此卷舊蔵南康黄可玉可玉嗜古剛

絜人也後授其徒董君有能能寳之願質

諸承㫖公作書評焉俾勿壊延祐五年

月乙丣書

   題東坡嶺表書歸去来辭贈卓契

   順道者

東坡先生居嶺海惟卓契順巢元脩不逺

數千里𦬆鞋問訊元脩有傳而契順止書

歸去来辭與之如有欠恨桷扵徳常家始