Page:Sibu Congkan1426-袁桷-淸容居士集-16-16.djvu/73

此页尚未校对


罪當自治以俟㝎於是悉取夫人師友之

源委臺閣儀注之損益精思紬繹凛凛然

不敢一日廢将二十年伯生率以文詞名

諸公桷也力不加進而自治者則亦罔敢

延祐五年其弟徳常登進士第故家之

誚将於是乎息今年従子豐登侍仲父来

京師以其弟兄之字說来示呉㓜清之所

期者至矣余何敢言雖然願因大父⿰至支 -- 𦤺

公命名之意而廣焉授地之法休田以逢

年者全其力也仁熟之效在於善𠩄飬與