Page:Sibu Congkan1427-姚燧-牧庵集-8-1.djvu/120

此页尚未校对


禁切之每不爲止交遊或近狂之而弗善焉迨筮仕也

連三佐戎幕用其畫軍旅率輒效而先公始信其他日

果繇武立勞者會至元丁卯大集諸道兵襄陽張平宋

本一時材武智計之士莫不繩聯輻凑各試其能長圍

之下凡六年而㧞之乘破竹銳浮馬箠渡江乃得專一

旅之衆踐蛇茹蟲崎嶇楚越之徼以蠻獠之鶩岸詐諼

曾不敢少傃其鋒旣懷柔者必仁存而信撫之使人不

知有易代之懼又握虎節以卒于軍今縣官故事職乎

民者子孫或不必世能世之者率職乎軍父死而子繼