Page:Sibu Congkan1429-姚燧-牧庵集-8-3.djvu/155

此页尚未校对


書帝忘其誰在也顧左右問公曰臣所有之書出而决

兩事皆甚合㫖中統三年制以爲中書省郞中褒曰久

侍禁庭已著勞蹟至元改元加朝請大夫參議中書省

事發言惟以當可事宜爲心不憚伯相而阿其所志人

有小疵必曰帝前衆畏其口明年進嘉議大夫僉南京

河南大名順德洺磁彰德懷孟等路行中書省事始罷

世侯而易置其地又明年轉亷訪使虎符領鷹坊凡鳥

獸皮角筋羽悉征輸官尋領諸路鷹師獵戸再兼中都

路闌遺又明年進中議大夫僉制國用使司使又明年