Page:Sibu Congkan1429-姚燧-牧庵集-8-3.djvu/17

此页尚未校对


不爭且無禍焉斯非嗜之可爲之一道耶余白首來亦

痛自戛去此習故于巳之甚愛者人或欲之畧不留吝

篋笥中無十年物可謂不積矣然見人尤物猶時有覬

得之心或發口以求嗚呼嗜之賊人也如是乎哉是可

謂終吾身不善克絕者之戒也余故有右軍三帖皆出

宣和中秘嘗以姊告安和者𢌿馮憲副壽卿今又以遣

書者𢌿張總管夢卿其所存者子鸞而巳嗚呼是書也

姑率蘭亭永和癸丑退數之以及至元戊子爲九百三

十六年如曰非眞皆出唐臨亦五百餘年物也俱可爲