Page:Sibu Congkan1429-姚燧-牧庵集-8-3.djvu/50

此页尚未校对


與夫無文亦秩之非于天神獨見遺由彼無廟禋安施

自爾豐報當有時

  延釐寺碑

大德八年蒼龍甲辰之秋制移江東憲使臣燧于江之

西參行省政十月而至裁再閱月嘉平上弦王相塔齊

自軍中啓遣開成路總管府判官常謙數千里驛致安

西王敎于燧曰吾繇不忘世祖聖德神功文武皇帝順

聖皇后深恩大惠常請于帝求卽六盤興隆池園爲寺

用資兩聖冥福以永帝之億萬惟年制可加賜黃金兩