Page:Sibu Congkan1429-姚燧-牧庵集-8-3.djvu/51

此页尚未校对


計者二百五十楮幣貫計者五萬米石計者千四百五

十規制一以都城敕建諸寺爲師而小之又虞衆設顓

俾有司緩則後功急將罷力命王相阿爾輝身綱維之

而時其饔勞節其休作經始于元貞丙申省成于大德

癸卯非託金石將無以白始此者吾之心成此者帝之


力也汝製寺名而文之碑其令集賢學士劉懸書徵士

蕭𣂏篆額燧敬受而伏思之今焉詞垣之臣雲蒸林立

教不是徵而燧之命實由燧者嘗以文學及侍先王烏

乎可辭敢上本所自而言曰在昔憲廟大封宗室以世