Page:Sibu Congkan1429-姚燧-牧庵集-8-3.djvu/52

此页尚未校对


祖母弟國之關中于後立極之十三年當至元九年

立皇子爲安西王以淵龍所國國之明年至長安營于

素滻之西毳殿中峙衞士環列車間容車帳間容帳包

原絡野周四十里中爲牙門譏其入出故老望之眙目

怵心齎咨嘖嘖以爲有國而來名王雄藩無有若是吾

君之子威儀盛者其時犍河之外秦固內地教令之加

于隴于凉于蜀于羌諸侯王郡牧蕃酋星羅棊錯於是

聞者靡不輿金篚帛效馬獻琛輻輳庭下勃磎竭蹶如

恐或後其大如軍旅之振治爵賞之予奪威刑之寬猛