Page:Sibu Congkan1430-姚燧-牧庵集-8-4.djvu/122

此页尚未校对


忠惠公良臣四川行樞密副使淸臣之兄故副都總帥

惟益之考中書左丞忠肅公惟正今平章政事惟賢中

書右丞惟孝參知政事惟勤宣慰使便宜都總帥惟和

同知宣慰權總帥惟純屯田萬戸上萬戸惟簡惟允上

千戸惟弼知階西和州惟敬惟恭之伯考今懷遠大將

軍便宜都總帥安昌爲資永昌王必昌之祖宣慰使元

昌副萬戸朝昌便宜都總帥壽昌之伯祖也卒以至元

丙寅四月五日受諡于元貞二年丙申推至義武卒年

癸卯實五十四年祖孫一門三世五公又許連姻王室