Page:Sibu Congkan1431-姚燧-牧庵集-8-5.djvu/168

此页尚未校对


盡私其有雖儲千金富無此厚英文富之世祖貴之在

笥衣之玉食饋之位亞人臣龍光匪夷自夫壬辰迄于

乙巳五十年中高明及此謂非人豪謂之曰何槪其平

生庶善則多惟列聖知無是爲大爰筆之碑永白隧外

  金故昭勇大將軍行都統萬戸事榮公神道碑

大德辛丑燧持憲節使江之東其明年袁之總公榮顯

祖書遣屬吏聶復禮王政致父都漕君之與其同官題

與别駕喬簣成季仲和及江西憲僉郭貫行省檢校閻

宏之書爲先以龎太史詠所狀會大父金都統萬戸公