Page:Sibu Congkan1431-姚燧-牧庵集-8-5.djvu/38

此頁尚未校對


生小大數十戰身被三創老厭苦兵子珪能荷殳矣請

憲宗朝求嗣已授副千戸得休居十三年以至元乙丑

春正月十有八日卒年七十其月二十有九日葬州西

北十二都之靈德鄉蒼龍潭壖夫人同縣盧氏後公卒

之二十五年當至元二十六年歲己丑年九十不恙珪

及其三季秀成玉與男孫十有六人興祖世榮欽祖光

祖述祖崇祖儀祖遵祖協祖繼祖孚祖襲祖康祖恭祖

由祖亨祖女孫十有八人男曾孫五人儼伃侃偁僎女

曾孫八人最三世子孫曾孫男女巳五十人男婦女夫