Page:Sibu Congkan1432-姚燧-牧庵集-8-6.djvu/118

此页尚未校对


始集彧從之遊有善學譽與耆宿友年二十四德安年

四十皆前卒一女適肥鄉蓋氏再配東海盧氏前卒二

十年男孫某年二十五而卒女孫一適同郡韓氏一適

巴圖總管子毛頴孫曾孫一人未名勵自知淮東憲事

入掾中臺又掾中書出同知晉州雲南行御史臺都事

今爲湖南至所治善恪其先訓者大德戊戌將改葬君

與兩夫人于某鄉里求燧銘墓碣銘曰

生煒有輝殁淹其升孰曰嗣人克善乘承幽光于生蓋

棺益耀非子式顯歸以何道嗟太倉君恬養廉貧其志