Page:Sibu Congkan1432-姚燧-牧庵集-8-6.djvu/144

此页尚未校对


輝明年燧召直翰林感其毁瘁骨見衣表弔哭之餘其

徒數十人拜庭進退朋讓賓敬之道囂囂然先生成法

也爲歎曰嗚呼燧亦先生弟子者何嘗有一善及人如

是明年燧疾滿告歸鄧而故司農卿侯爵託語彥隆或

河南北農副制下必墨縗以岀世議隘薄自便非時燧

傭車過衞不可留不得身見爲書語其然聞方督課有

績其妣亦卒附其考墓竟以是謝所事以至元己丑

八月三日年四十六卒苫廬嗚呼學可以範世行可以

礪俗而已是哉夫人賈也以燧平昔善公錄河南北道