Page:Sibu Congkan1432-姚燧-牧庵集-8-6.djvu/42

此页尚未校对


正是邦之斁敗天倫者竟尸之市尋岐雍民家奴皆蜀

俘百十爲曹相煽亡歸公悉止還朝廷聞之率以爲反

遣特濟來按事連其主將盡殱之公曰民奴羣逃主何

與知惟當罪首亂者由是惟誅七人孟待制嘉之因扁

其堂曰明恕戊午憲宗進討西川乘輿入由鳳翔多其

津梁館餽廩餼修治豐潔賜金幣五白金爲兩百互十

世祖立極中統庚申收上符節吿身如先朝以前屢入

覲潛藩熟公還金符至元四年丁卯以平陽河中屯民

爲軍假公子松長千夫將戍成都其還鄉民五百入傳