Page:Sibu Congkan1432-姚燧-牧庵集-8-6.djvu/88

此页尚未校对


而易其地前爲令者悉以今遷府君惟自州佐監武安

衞輝單曹酒稅衞輝單曹加提領或昝昔不爲令府君

則曰命實使然我自棄之又將誰尤天今𢌿予征商不

剝下媚上道及民矣安爲而不卑之及謙入官來前飭

曰吾所以屑俯首者待汝用世也勗大吾宗吾不仕矣

至元甲申夏五二日卒年六十一葬某里夫人劉氏

以賢淑聞二子長某早世謙始爲彰德路總管府判官

入爲工部員外郞轉都左司事禮曹郞中左司員外郞

出尹開州兼諸軍敖拉遷江浙行省郞中改淮東宣慰