Page:Sibu Congkan1433-姚燧-牧庵集-8-7.djvu/37

此页尚未校对


增外堤防分直爲三直役一月逃罰作倍起陽武黑石

東盡陳留張弩河綿亘三十里如期三月隄防悉完以

至元甲申七月二十二日卒官舍年五十六河南之民

識與不識如喪其親戚家𦆵餘俸半月將歸葬貧不能

西開封市民雄財者戸賻之又遣子弟數百人持錢分

程具奠越别治洛陽五百里凡千里及潼關以其年九

月葬安西府咸寧縣洪同鄕少陵原都運公塋之左夫

人何氏溫淑靜端男子三人岳提舉郢復魚湖崇西蜀

行省宣使嵤未仕女子三人一適太平州錄事韓和一