Page:Sibu Congkan1433-姚燧-牧庵集-8-7.djvu/65

此页尚未校对


憲長沙言之丞相丞相自省郞中故熟君若晩君來便

宜版爲郴之錄事羣盜竊發無時芟夷未靖也君不忍

夷其俗而苟簡于治爲之四年又三年始官進義校尉

廣之懷集令羣盜恣張䖍人民燔城郭以冒天誅者死

無所忌官軍少不足爲恃授鄉民兵雜而殲之格鬬屢

衂徙民保東山前募民闢田入租私廪者爲米八百石

一盡于餉增戍之兵與遭宼之家崎嶇艱梗炎瘴者四

年以至元二十六年四月三十日而竟卒是何宦之不

達耶今卑官無要知堂印者去丞相尋丈儼立案前䕶