Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/130

此页尚未校对


 中府卽古營州慕容皝所都也其族大以蕃先生送

 馮雪崖序亦云九世祖東陽郡公有孫嘗王柳城今

 其地有姚山館姚家陀猶以吾姓姓之墳墓咸在焉

 然其後皆不讀書舉爲鮮卑人矣

太宗英文皇帝十年戊戌當宋嘉熙二年

 先生生

十二年庚子

 先生三歲案先生爲馮松菴挽詩序云松菴殁以庚

 子七月我先人之棄其孤亦以是年文獻公碑云燧