Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/146

此页尚未校对


 遐觀臺序云二十五年罷直玉堂與張肖齋史仲威

 宋齊彥梁貢父王景韓等遊處並見集中有右三部

 馮郞中碑肖齋赫曦亭記覆瓿藁詩招貢父探梅及

 次探梅韻書米元暉山水末云肖齋以至元戊子

 五月購得之姚燧爲識末幅蓋皆是年作

至元二十六年巳丑

 先生五十二歲居鄧有除日試臨安竹絲筆金星歙

 硯書事答肖齋餽歲及海岳堂記閻醫隱銘李文紀

 碑送馮壽卿副憲遼西序金將仕秦君志銘楊彥亨