Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/149

此页尚未校对


 耳順來七稔石城居癸巳至已亥七年也

至元三十一年甲午

 先生五十七歲遊江西龍興有滕王閣記宣慰王公

 碑招撫使王公碑云王彦弼總管南康過燧舟中求

 其先人墓銘幷閻宏求銘其考瀏陽尉亦當在是年

歸至鄂中書遣直省舍人札哈勒台以朝請大夫翰

 林學士召與高道凝同赴别鄰詩序云靑龍甲午十

二月十一日赴召劉武敏公碑云三十一年知鄧州

 劉克仁來言曰亦疑是年也