Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/152

此页尚未校对


 先生六十一歲江陵廟學記云至元乙亥江陵下之

 四年廟學火至今大德之戊戌凡二十四年又云嘗

 貳憲于此再入鑾坡求記當是其年作是歲安陸府

 學記云大德戊戌分司撤毁殿别搆冬十一月歸末

 云嘉平中休日記是年挈家遊長沙𪋤堂宣慰和尚

 館公於爰裔堂堂名公所命也未幾疎齋盧公處道

 由集賢學士出祝海岳過長沙同館斯堂盧以堂名

 未盡厥美因共更爲世臣先生大書之予以爲丗三

 十一也改作世亦三十一竟爲麓堂公享年之䜟云